Rachunkowość – podstawy rachunkowości

 ›  › Rachunkowość – podstawy rachunkowości

Spokojny sen pl

Rachunkowość – podstawy rachunkowości

Rachunkowość – podstawy rachunkowości
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Zamiast posługiwać się w badaniu dwo­ma wskaźnikami i mieć do czynienia z szeregiem różnych wariantów, można uczynić przedmiotem porównania stosu­nek tych wskaźników i wtedy liczba możliwych wariantów zmniejszy się z czterech do trzech:
Otrzymany w ten sposób wskaźnik w będzie wyrażał w jednej liczbie sytuację finansową przedsiębiorstwa, gdyż znaj­dzie w nim odbicie zarówno sposób sfi­nansowania majątku, jak i struktura ma­jątku oraz funduszów. Wskaźnik ten można bowiem obliczyć także jako sto­sunek wskaźnika c do b. Posługując się wskaźnikiem w, można objąć porównaniem wszystkie przedsię­biorstwa w branży niezależnie od różnic w strukturze ich majątku. Wyodrębnić trzeba tylko te przedsiębiorstwa, w któ­rych występuje zjawisko sezonowości. biuro rachunkowe
W większym stopniu możliwe jest po­równywanie w czasie wskaźników d i e,zakładami, gdyż w kolej­nych okresach sprawozdawczych nie wy­stępują z reguły tak duże różnice w strukturze aktywów, jak w różnych przedsiębiorstwach. Jeżeli jednak miały miejsce poważne zmiany w wyposażeniu technicznym przedsiębiorstwa, powodu­jące istotne przesunięcia w strukturze aktywów, badanie trzeba oprzeć na wskaźniku to. Ponieważ wskaźnik ten najpełniej wyraża sytuację finansową przedsiębiorstwa, można zrezygnować z porównań wskaźników di e, ogranicza­jąc badanie w każdym wypadku do wskaźnika w. Możliwość porównań oma­wianych wskaźników z wielkościami nor­matywnymi należy z góry wykluczyć, gdyż nie ma obiektywnych podstaw do ustalenia wielkości normatywnych. Pra­widłowej sytuacji finansowej odpowiada przecież nie jedna wielkość wskaźnika, lecz -określony ich przedział. Dla pełniejszego poznania sposobu sfinansowania majątku przedsiębiorstwa można przy analizie poziomej stosować dodatkowo wskaźniki bardziej szczegóło­we: a) pozycjonowanie rzeszów stosunek obrotowych kredytów bankowych do środków obrotowych, b) stosunek zobowiązań do środków obro­towych, c) meble kuchenne
stosunek poszczególnych ro­dzajów kredytu do wartości aktywów, które są z nich finansowane. Wskaźniki te określają udział poszczególnych pozy­cji pasywów w finansowaniu środków obrotowych przedsiębiorstwa.

Podobne artykuły o budownictwie i nieruchomościach:

Rachunkowość – podstawy rachunkowości Reviewed by on środa, Wrzesień 5th, 2018 .

Zamiast posługiwać się w badaniu dwo­ma wskaźnikami i mieć do czynienia z szeregiem różnych wariantów, można uczynić przedmiotem porównania stosu­nek tych wskaźników i wtedy liczba możliwych wariantów zmniejszy się z czterech do trzech: Otrzymany w ten sposób wskaźnik w będzie wyrażał w jednej liczbie sytuację finansową przedsiębiorstwa, gdyż znaj­dzie w nim odbicie zarówno sposób sfi­nansowania

ABOUT AUTHOR /